Kraków Os. Dywizjonu 303/62c (wejście przez Skymedic Fizjoterapia)

Regulamin praktyki fizjoterapeutycznej


FIZJO4YOU MAŁGORZATA LUZAR OGAR

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsza praktyka zawodowa, zwana dalej „Gabinetem Fizjoterapii” prowadzona jest przez: Małgorzatę Luzar Ogar Fizjo4You.
2. Dane rejestrowe Gabinetu Fizjoterapii to: Małgorzata Luzar Ogar Fizjo4You,
Os. Kalinowe 20/179, 31-815 Kraków NIP: 6783185207
3. Gabinet Fizjoterapii prowadzi działalność leczniczą m.in. w oparciu o:
a) przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
b) przepisy ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty,
c) przepisy ustawy z dnia 8 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
d) wpis nr Z-238010-20210322 do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Krajową Radę Fizjoterapeutów,
e) a także w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu Organizacyjnego.
4. Główne miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych przez Gabinet Fizjoterapii mieści się w budynku Skymedic Fizjoterapia na Osiedlu Dywizjonu 303 62c, 31-875 Kraków
5. Siedziba firmy znajduje się na os. Kalinowym 20/179, 31-815 Kraków
6. Regulamin określa zasady świadczenia przez Fizjo4You w ramach wykonywania zawodu fizjoterapeuty , usług fizjoterapeutycznych na rzecz Pacjentów w szczególności zakres usług, miejsce świadczenia usług, organizację i przebieg obsługi pacjenta, zasady rejestracji, organizację procesu świadczenia usług, zasady udostępniania dokumentacji medycznej, przepisy porządkowe oraz prawo do złożenia skarg i wniosków.
7. Niniejszy Regulamin udostepniony jest nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.fizjo4you.com w formie, która umożliwia jego pobranie, odtwarzanie, utrwalenie i wydrukowanie. Regulamin jest również dostępny w Gabinecie Fizjoterapii.

II. CEL, ZADANIA I ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ

1. Celem działalności Gabinetu Fizjoterapii jest przede wszystkim świadczenie indywidulanych usług przez wykwalifikowanych fizjoterapeutów na rzecz Pacjenta jako przywracanie, poprawa lub zachowanie zdrowia pacjentów.
2. Zadaniem Gabinetu Fizjoterapii jest udzielanie wysokiej jakośći świadczeń zdrowotnych w szczególności z zakresu fizjoterapii, masażu oraz treningu medycznego z uwzględnieniem etyki, bezpieczeństwa, potrzeb Pacjenta oraz z przestrzeganiem praw Pacjenta, a także działania mające na celu profilaktykę i edukacje w zakresie zdrowia.

III. RODZAJE DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ

1. W ramach działalności Gabinetu Fizjoterapii udzielane będą ambulatoryjne świadczenia zdrowotne obejmujące świadczenia w fizjoterapii, masażu oraz treningu medycznego
3. Udzielanie świadczeń odbywa się w pomieszczeniach Gabinetu Fizjoterapii wskazanych w pkt I. ust. 4
4. Wszystkie pomieszczenia Gabinetu Fizjoterpii odpowiadają wymaganią odpowiednim do rodzaju oraz zakresu świadczonych usług.
5. Nadto Gabinet Fizjoterapii świadczy także usługi w miejscu wezwania – dojazd do domu Pacjenta.

IV. PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

1. W Gabinecie Fizjoterapii przyjmowani są pacjenci, który dokonali uprzedniej rejestracji (rejestracja telefoniczna, on-line, za pośrednictwem portali internetowych).
2. W przypadku rejestracji telefonicznej, osoba rejestrująca udziela informacji o wolnych terminach i godzinach wizyt. Zapisując się na wizytę pacjent poproszony zostanie o podanie imienia, nazwiska, nr PESEL, numeru telefonu oraz ogólnego rodzaj schorzenia/problemu który występuje. Pacjent zostanie poinstruowany jak ma przygotować się do wizyty oraz jakie są jej koszty.
3. Każdy Pacjent informowany jest o terminie i miejscu umówionej wizyty.
4. Przed rozpoczęciem wizyty w Gabinecie Fizjoterapii, w sytuacji gdy ogłoszony zostanie stan zagrożenia pandemią lub stan pandemii lub gdy wymagać tego będą przepisy prawa lub nadzwyczajna sytuacja, Pacjent poproszony będzie o wypełnienie stosownej ankiety oraz poddanie się dezynfekcji dłoni oraz pomiarowi temperatury.
5. W Gabinecie Fizjoterapii znajduje się poczekalnia, w której jeśli będzie to konieczne, Pacjent poproszony zostanie o poczekanie na umówioną wizytę.
6. Pacjenci zobowiązani są do stawienia się punktulanie na umówioną godzinę.
7. Z racji charakteru pracy możliwe jest przesunięcie się planowanej godziny wizyty.
8. W przypadku pierwszej wizyty Gabinet Fizjoterapii poprosi Pacjenta o podanie niezbędnych danych, celem ich wpisania w zakładaną dla niego kartę pacjenta (dokumentacja medyczna), udzielenie niezbędnych zgód i złożenie oświadczeń.
9. Przebieg wizyty, w tym: zebrany wywiad, badanie pacjenta oraz wykonane świadczenia zdrowotne, zalecenia czy uwagi, znajdzie odwzorowanie w dokumentacji medycznej prowadzonej dla Pacjenta.
10. Pacjent ma obowiązek poinformowac fizjoterapeutę wykonującego świadczenia zdrowotne o stanie swojego zdrowia w sposób wyczerpujący. Jakiekolwiek urazy powstałę na skutek zatajenia informacji przez Pacjenta o swoim stanie zdrowia nie mogą być podstawą roszczenia wobec firmy Fizjo4You Małgorzata Luzar Ogar.
11. W przypadku, gdy Pacjent nie może się stawić w wyznaczonym terminie lub gdy zrezygnował w z usługi, zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Gabinet (w każdy możliwy i dostępny spoósb SMS, e-mail, tlefonicznie) minimum 24 godziny przed planowanym terminem wizyty. W przypadku nieodwołania wizyty w wyznaczinym czasie Pacjent zobowiązany jest uiścić 50% należnej kwoty przy kolejnej wizycie. W razie zaistnienia sytuacji losowych np. choroba opłata nie będzie pobierana.
12. W razie wystąpienia okoliczności, których nie było można przewidzieć ze strony Gabinetu chwili umawiania Pacjenta na konkretny termin wizyty, a które uniemożliwiają jego dotrzymanie, Pacjent jest niezwłocznie informowany w sposób telefoniczny, poprzez SMS lub e-mail.
13. W obiektywnie uzasadnionych przypadkach Gabinet Fizjoterapii jest uprawniony do odmowy wykonania świadczenia zdrowotnego. Postawą odmowy może być m.in.: brak zgody na wykonanie świadczenia zdrowotnego, wątpliwości co do dobrowolności udzielonej zgody, czy też co do poczytalności Pacjenta, a w przypadkach stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia pandemią lub stanu pandemii, odmowa Pacjenta udzielenia odpowiedzi na pytania ankiety czy zbadania temperatury ciała, albo tez odmowa Pacjenta poddania się innej czynności lub podania informacji wymaganych w przepisach prawa.

V. OPŁATY ZA UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

1. Gabinet Fizjoterapii prowadzi dokumentacje medyczną wyłącznie w formie elektronicznej.
2. Gabinet fizjoterapii nie pobiera opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej (załącznik do maila).
3. Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wydruku, Gabinet Fizjoterapii nie pobiera opłaty.

VI. ORGANIZACJA PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PRZYPADKU POBIERANIA OPŁAT, WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA WYKONANE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

1. Gabinet Fizjoterapii nie wykonuje świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (NFZ etc.)
2. Z tytułu udzielanych przez Gabinet Fizjoterapii świadczeń zdrowotnych pobierane są opłaty, których wysokość określona jest w załączniku (cennik) do Regulaminu.
3. Odpłatność za usługi można dokonać gotówką lub przelewem bankowym.
4. Rozliczenie następuje na podstawie paragonu lub faktury bez VAT wystawionej na podstawie paraganu.

VII. KARNETY I BONY PODARUNKOWE

1. Regulamin dotyczy wszystkich pacjentów Gabinetu Fizjoterapii Fizjo4You Małgorzata Luzar Ogar.
2. Pacjent ma prawo do wykorzystania karnetu lub bonu tylko i wyłącznie zgodnie z wykupionym zakresem.
3. Pacjent, aby wykorzystać karnet lub bon musi wcześniej umówić date i godzine jego realizacji, poprzez dostepne sposoby: strona internetowa www.fizjo4you.com lub telefonicznie.
4. Pacjent zobowiązany jest do wykorzystania karntu lub bonu w jego terminie ważności, w innym wypadku traci ważność.
5. Pacjent ma prawo do odwołania umówionej wizyty, natomiast zobowiązany jest do jej odwołania najpóźniej 24 godziny przed planowanym terminem wizyty. Nie zastosowanie się do tego skutkować będzie jednoczesną relizacją bonu i brakiem zwrotu kosztów poniesionych podczas zakupu bonu lub karnetu.
6. Karnet lub bon musi zostać opłacony z góry, w całości w dniu zakupu.

VIII. SKARGI I WNIOSKI

1. Skargi i wnioski można składać pisemnie w Gabinecie, za pośrednictwem poczty wysyłając na adres: Os . Kalinowe 20/179, 31-815 Kraków, lub drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@fizjo4you.com
2. Rozpatrywanie może potrwać do 30 dni roboczych od dnia wpływu. W przypadku nieobecności, urlopu itp. Gabinetu , możliwe jest rozpatrzenie wniosku lub skargi w późniejszym terminie

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i innych ustaw.
2. Regulamin obowiązuje od dnia wpisania rozpoczęcia działalności przez Gabinet Fizjoterapii, nie wcześniej jednak niż od dnia wpisania do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Krajową Radę Fizjoterapeutów.


Kraków, dnia 28.10.2021r.

Małgorzata Luzar Ogar- właściciel